Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Davant les actuals exigències que la societat multicultural en la qual vivim i les problemàtiques cada vegada més nombroses que afloren en relació a la igualtat de gènere es fa necessari promoure la implementació d’una sèrie de mesures que ens donin eines i ens preparin per donar-les resposta. La coeducació per assolir la igualtat entre homes i dones es revela fonamental a l’hora de perfilar aquesta resposta.
Si això és important a qualsevol centre educatiu, ho és encara més a un centre com el nostre on la relació d’alumnes que per situació socioeconòmica, educació o per procedir de societats on les dones es troben en una situació de franca inferioritat / desigualtat respecte als homes.
L’objectiu que ens hem plantejat amb la participació en aquest projecte és el de dotar-nos de la formació professional necessària i d’una sèrie d’eines i recursos que ens permetin mitjançant la coeducació conscienciar als nostres alumnes de la importància que té la igualtat d’homes i dones per assolir una societat més justa i feliç.